Những hoạt động Hầu Đồng được gọi là Đồng đua, Đồng đú và là mê tín dị đoan

Những hoạt động Hầu Đồng được gọi là Đồng đua, Đồng đú và là mê tín dị đoan mà khi Hầu Đồng rồi không yên căn, yên số, yên bản mệnh và cuộc sống đảo lộn !

1/ Chưa hiểu Đức Độ của Chư Tiên Thánh là không bắt con dân đệ tử phải Hầu Đồng. Bề trên chứng Tâm của con dân là chủ đạo dù dâng lễ chỉ quả cau lá trầu.

2/ Chưa tìm hiểu học đạo Nhà Thánh để tu tâm mà nghe người này người khác mà Hầu Đồng.

3/ Thầy Đồng không có kiến thức dẫn tu tâm tạo đức cho các đệ tử.

4/ Ngộ nhận và tham sân si mong được ăn lộc có quyền phép để làm thầy nhàn nhã.

5/ Nhiều Thầy Đồng hiện nay chưa rõ việc Từ Bi của bề trên mà năm nào cũng Hầu Đồng vừa tốn kém vừa lỗi Pháp Thánh. Kéo theo việc dẫn tu cho các đệ tử tạo nên khủng hoảng tư tưởng.

– Hầu Đồng là một khóa lễ trong Pháp Sự Nhà Thánh. Ngày nay Hầu Đồng khá tốn kém và người Hầu Đồng khi nhất tâm làm lễ muốn yên căn, yên số, yên bản mệnh cần phải chăm chỉ rèn luyện tu tập chỉnh sửa nhân tâm tạo thuận lợi cho việc phù trợ của Nhà Ngài. Những nhân tâm đức độ của bản thân phải chiến thắng được tà đạo của mình trong Thân + Khẩu + Hành Ý của mình trong cuộc sống.

– Không có vị Thánh nào bắt buộc con dân phải Hầu Đồng. Điều này người học đạo có nhân tâm đều hiểu rõ

Xem thêm: Tượng thờ Tứ PhủĐồ Thờ Cúng Tâm Linh đã làm cho nhiều điện thờ trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.